Tag: CPUT4

BREAKING NEWS: #CPUT4 allowed back on campus | Zibuyisiwe iinkokheli zabafundi

Staff Writer¬† Ekapa- Babuyiselwe esikolweni abafundi abane ababenqunyanyiswe okwethutyana yidyunivesithi iCPUT. ULukhanyo Vangqa, Ayakha Magxothwa, Neo Mongale kunye noSivuyise Nolusu banqunyanyiswa ngomhla wama-30 EyeThupha 2017 emva kokubandakanyeka kuqhankwalazo e-CPUT. Isithethi sase-CPUT uLauren Kansley uthe “Inqkubo yoluleko ebichotshelwe ngusihlalo ozimeleyo sifumanise benetyala aba bafundi bane zebagwetya ngokugxothwa kodwa isigwebo sabo sinqunyanyiselwe iinyanga ezilishumi elinambini”. Uqhube wathi […]

Zivaliwe iikhampasi zaseCPUT emva kokuqhambuka kodushe #CPUTShutDown 

Staff Writer Ekapa- Zivaliwe iikhampasi zase-CPUT emva kokuqhambuka kodushe ngoMvulo kwikhampasi yaseKapa kunye neyaseBellville. Kwingxelo ekhutshwe yinqununu elibambela u-Gqr. Chris Nhlapo ekuseni ngoMvulo emva kwemini uthe “Kuthatyathwe isiqgibo sokuvala zonke iikhampasi ngomso umhla we-10 EyeDwarha 2017. Esi sigqibo sithatyathwe ukuze sikhusele abafundi kunye nabasebenzi”. Esi sigqibo siza emva kokuba abafundi bephazamise iimviwo namhlanje ze kwalandela […]

MP pledges solidarity with CPUT students and workers #CPUT4

Simbarashe Nyatsanza   In his keynote address at a mass meeting held today at the Cape Town campus of the Cape Peninsula University of Technology (CPUT), the president of the African People’s Convention (APC) and Standing Committee on Public Accounts (SCOPA) chairman, Honorable Themba Godi pledged solidarity with the students and workers of the university, […]

Update of the situation at CPUT Cape Town Campus | Kuqhubekani ngoku e-CPUT? #CPUTProtest

Simbarashe Nyatsanzi Ekapa – Ikhampasi yaseKapa ivuliwe kodwa mncinci umsebenzi owenzekayo obonakalayo. Bambalwa abafundi abakhoyo, ngabo babhalayo kuphela abasekhampasini. Oonogada babucala basekhona benxibe iimpahla zabo zomsebenzi bexhobe beficala, bame kwiikona ngeekona zekhampasi, kuyacaca ukuba balindele nantoni na enokwenzeka. Iingcango zivalive kwiifakhalthi ezininzi. Bakhona abasebenzi abambalwa ababonakala ekhampasini kodwa uninzi lwabo alubonakali. Funda lapha unobangela woqhankqalazo […]

Back To Top