Advertisements

Tag: Donald Trump

‘Nitsho ukuba nathi siyikaka’- iBotswana ityityimbisela umnwe iMelika

Ekapa – Ilizwe laseBotswana liyavutha ngumsindo emva kokuba uMongameli waseMelika uDonald Trump echaze amazwe ase-Afrika namanye njengafana ‘nomngxuma wangasese’. UTrump usebenzise lamagama xa ebedibana neqela lamalungu wendlu yowiso-mthetho eMelika. IBotswana ikhuphe ingxelo […]

Advertisements
Scroll back up