Tag: John Trengove

Libuye nemband’ esikhova Inxeba kwii-Oscars

Ekapa -Ilinge lomboniso bhanya-bhanya Inxeba lokufikelela kumagqibela ka nkqoyi kwiimbasa zee-Oscars libuye nemband’ eskhova. Lomboniso bhanya-bhanya ongundaba-mlonyeni oveza impatho-mbi yamadoda alala namanye kwisiko lolwaluko ubutyunjelwe kwibakala Umboniso Obalaseleyo Wamazwe angaphandle (Best Foreign Film). Imiboniso etyunjelwe amagqibela kankqoyi kwelibakala yile: A Fantastic Woman, The Insult, Loveless, On Body and Soul kunye ne The Square. Oku kuchazwe namhlanje […]

MOVIE REVIEW: Wounding the wounded (Inxeba)

Nelvis Qekema After watching the Inxeba movie, my impression is that it has less to do about ulwaluko/koma (initiation), and more to do about homesexuality and the prejudices suffered by gay men “in the name of culture”. Initiation has been used by the writers of the movie as the context within which to explore these […]

Back To Top