Advertisements

Tag: Malusi Bhengu

Libuye nemband’ esikhova Inxeba kwii-Oscars

Ekapa -Ilinge lomboniso bhanya-bhanya Inxeba lokufikelela kumagqibela ka nkqoyi kwiimbasa zee-Oscars libuye nemband’ eskhova. Lomboniso bhanya-bhanya ongundaba-mlonyeni oveza impatho-mbi yamadoda alala namanye kwisiko lolwaluko ubutyunjelwe kwibakala Umboniso Obalaseleyo Wamazwe angaphandle (Best Foreign […]

Advertisements
Scroll back up