Tag: Oscars

Libuye nemband’ esikhova Inxeba kwii-Oscars

Ekapa -Ilinge lomboniso bhanya-bhanya Inxeba lokufikelela kumagqibela ka nkqoyi kwiimbasa zee-Oscars libuye nemband’ eskhova. Lomboniso bhanya-bhanya ongundaba-mlonyeni oveza impatho-mbi yamadoda alala namanye kwisiko lolwaluko ubutyunjelwe kwibakala Umboniso Obalaseleyo Wamazwe angaphandle (Best Foreign Film). Imiboniso etyunjelwe amagqibela kankqoyi kwelibakala yile: A Fantastic Woman, The Insult, Loveless, On Body and Soul kunye ne The Square. Oku kuchazwe namhlanje […]

Back To Top