Tag: Racism in South Africa

Open Letter to Minister of Justice Ronald Lamola

Dear Minister of Justice Ronald Lamola, I felt compelled to write this letter as soon as possible given (late in publication) developments in the cabinet announcement by the incumbent state president Mr. Cyril Ramaphosa. I therefore write to you as the new Head of the Country’s justice system. The letter speaks to two main issues, […]

Baphindile kwakhona abelungu | Racism at prestigious EC school reunion

Sakhikhaya Dlala Emonti – Isikolo sikanokutsho saseMonti iSelborne College sizibone singundaba-mlonyeni kutsha nje emva komfanekiso otyhuthya-tyhutyha kumakhasi wonxibelelwano obonakalisa umfanekiso odumileyo woqhanqkalazo luka-1976 ezotywe ngokubonakalisa abaqhankalazi abamnyama beneentloko zezinja. Umfanekiso ovele kumakhasi wonxibelelwano ubonakalisa ukuba lomfanekiso usetyenziswe kwisimemo ebesibhalelwe abafundi ababesaya kufunda kwesi sikolo. Esi simemo sibhalwe phantsi kombutho i-Old Selbornian Association. Lendibano ibisekelwe umhla […]

Back To Top