Advertisements

Tag: Students

“Thank you, thank you”- bakhutshwa ngeqhinga eklasini abafundi e-UCT

Staff Writer Ekapa- Zibuyele esiqhelweni izifundo kwiDyunivesithi YaseKapa emva kophazamiseko lweeklasi nethala lencwadi liqaqobana labafundi ngoLwesibini. Oluqhankalazo belukhokhelwe ngabafundi abathathu bemana ukuphazamisa iiklasi baze bakhupha  abafundi bezifundela kwithala leencwadi. Eliqela belikhokhelwa ngumfundi […]

Advertisements
Scroll back up