Advertisements

Tag: Umbongo

UMBONGO: UNCUTHU LONCWADI YINCINDI YOBUSI

Kamva Ndesi Ndome nko! Kwaye ndinxaniwe nje, ndinga ndingafunda uncuthu loncwadi olubhalwe ngolwimi lwenkobe olusulungekileyo. Ndithetha ngoncwadi olubhalwe ngumntwan’omgquba, kuba kaloku uzayinonga ngezangotshe zakwaxhosa! Ngathi ndiyambona umzali ebobotheka seyebezelisa imibele esith “nyana-wam […]

Advertisements
Scroll back up