Tag: Umbongo

UMBONGO: UNCUTHU LONCWADI YINCINDI YOBUSI

By: Kamva Ndesi Ndome nko! Kwaye ndinxaniwe nje, ndinga ndingafunda uncuthu loncwadi olubhalwe ngolwimi lwenkobe olusulungekileyo. Ndithetha ngoncwadi olubhalwe ngumntwan’omgquba, kuba kaloku uzayinonga ngezangotshe zakwaxhosa! Ngathi ndiyambona umzali ebobotheka seyebezelisa imibele esith “nyana-wam nyana-wam”, emva kokubona amatile-tile enziwe ngumzukulwana kaPhalo ezama ukubhala uncwadi olunencindi yobusi. Ewe, ndilangazelela ukutyebisa amathamb’engqondo ngokupha iliso isondlo esixoza umxhelo. Ndilangazelela […]

Back To Top