Advertisements

Tag: white supremacy

Mcebo Dlamini: The Steenhuisen issue is proof that white supremacy still exists in South Africa

Mcebo Dlamini I come in late into the whole Johan Steenhuisen ruckus about him not having a post-matric qualification and yet he is a member of parliament and the Chief Whip of […]

Advertisements

IZIMVO: Ukohluthwa komhlaba (isiXhosa)

Aphiwe Qinisile Ukohluthwa komhlaba kubanini bawo ngendlela engenabulungisa ngunobangela wendlala, ukungalingani ngokwezoqoqosho kunye nobundlobongela obuphezulu kwiilokishi zeli.   Imimandla eyaziwa njengeelokishi zeli namhlanje yileyo yayisaziwa njengomhlaba ongenabutyebi mandulo. Yilonto ke abantu abaNtsundu […]

Scroll back up