Advertisements

Tag: Zukisa Banzi

UMBONGO: Iyakhala Imbongi! 

SoulNature Halala kaloku ma Afrika iyakhala imbongi Yingxubakaxaka yantoni nale yonakalisa ilizwe lakowethu Ngumbhodamo wantoni nalo uzisa intiyo kwisizwe sokhokho Ngumbhadamo wantoni nalo udala iyantlukwano kumzi kaNtu Ewe kaloku ithi yakuxaka ze […]

Advertisements
Scroll back up